หน่วยที่ 1 เริ่มต้นกับการสร้างเว็บเพจ

 • เว็บเพจคืออะไร?
      เว็บเพจ คือ เอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง และภาพยนตร์ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บเพจจะถูนำมาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข้อมูลความรู้ต่าง ๆ จึงส่งผลทำให้แต่ละเว็บเพจมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งานนั่นเอง
 • ประโยชน์ของเว็บเพจ
     เนื่องจากเว็บเพจสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ด้วยข้อความ ภาพ เสียง และภาพยนตร์ ดังนั้น เราจึงพบเห็นการนำเว็บเพจไปสร้างและพัฒนา เพื่อนำเสนอข้อมูล และข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมายมาย ดังนี้
       1. ข่าวและเหตุการณ์ในปัจจุบัน
              เว็บข่าวในปัจจุบัน สามารถนำเสนอได้อย่างฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้เราสามารถรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากที่ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถดูเป็นภาพนิ่ง หรือเป็นภาพวิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียง ทำให้รับข่าวสารอย่างครบถ้วน
      2.ข้อมูลความรู้และห้องสมุด 
      3.ประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์กร
              เป็นเว็บที่แนะนำความเป็นมา สินค้า บริการ ที่อยู่ที่ติดต่อ และข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร
     4.ความบันเทิง
              เป็นการนำเสนอ ภาพ เสียง วิดีโอ วิทยุ เป็นต้น
     5.การเงิน การลงทุน
              เป็นเว็บนำเสอนข้อมูลทางการเงิน และการลงทุนรวมไปถึงบริการสำหรับทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
     6.ซื้อ-ขายสินค้า และบิรการ            
             เป็นเว็บที่เหมือนร้านค้าสำหรับขายสินค้า และบริการต่าง ๆ รวมทั้งยังบริการรับฝากขายสินค้าอีกด้วย
     7.ดาวน์โหลดข้อมูล        
              เป็นเว็บที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ เช่น ไฟล์โปรแกรม ไฟล์ภาพ และไฟล์เพลง เป็นต้น
      8.บริการติดต่อสื่อสาร       
              เป็นเว็บที่ให้บริการในการติดต่อสื่อสารถึงกัน เช่นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail),เว็บบอร์ด และเว็บแซ็ตสนทนาต่าง ๆ เป็นต้น
เว็บเพจทำงานได้อย่างไร

จากรูปจะเห็นการทำงานเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้พิมพ์ตำแหน่งเว็บเพจในโปรแกรมบราวเซอร์ ก็จะมีการร้องขอข้อมูล
                    ไฟล์เว็บเพจหน้านั้นไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server คือ เครื่องที่เก็บและเผย
                     แพร่เว็บเพจ)
ขั้นตอนที่ 2 ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะทำการค้นหาไฟล์เว็บเพจตัวที่ถูกร้องขอ
ขั้นตอนที่ 3 เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปยังเครื่องผู้ใช้และแสดงผลบนบราวเซอร์

           แท้จริงแล้วไฟล์เว็บเพจ จะเป็นไฟล์โปรแกรมภาษา HTML ที่เป็นตัวกำหนดให้บราวเซอร์แสดงข้อความ และดึงข้อมูลของภาพ เสียง วิดีโอ ออกมาแสดให้อยู่ในรูปแบบและตำแหน่งตามที่โปรแกรมกำหนด ซึ่งเราจะเรียนวิธีการเขียนภาษา HTML เพื่อสร้างและตกต่างหน้าตาเว็บบเพจ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บเพจ

Home Page
          เป็นเว็บเพจหน้าแรกสุดของข้อมูลแต่ละเรื่อง
เปรียบเสมือนปกหนังสือ ส่วนของโฮมเพจนี้เป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเรื่องใด พร้อมทั้งมีหัวข้อย่อยต่างๆ แยกออกไปตามแต่ผู้ใช้ต้องการจะเข้าไปค้นคว้าหรืออาจเรียกว่าเป็นสารบัญก็ได้

Web Site
         เป็นที่ใช้ในการจัดเก็บเว็บเพจแต่ละองค์กรที่จะนำเสนอข้อมูลขอตน
มักใช้ชื่อองค์กรของตนเป็นชื่อเว็บไซต์เลยเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถจดจำได้ง่ายที่สุด เช่น ชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียนชลกันยานุกูล มีชื่อว่า chonkanya (www.chonkanya.net)

Web Browser
       เป็นโปรแกรมพิเศษที่ใช้สำหรับอ่านและแสดงข้อมูลที่เป็นภาษา HTML เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเห็นผลลัพธ์ของเว็บเพจนั้นๆ ได้ โดยปัจจุบันมีโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอยู่สองโปรแกรมคือ Internet Explorer และ Netscape Navigator

URL
        (Uniform Resource Locator) คือ แหล่งที่อยู่ของเว็บไซต์ใดๆ
เพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าถึง website หนึ่งได้ โดยการพิมพ์ URL เช่น URL ของโรงเรียนชลกันยานุกูล คือ http://www.chonkanya.net

Domain Name
         ชื่อที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการระบุถึงเว็บไซต์ใดๆ
เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียนชลกันยานุกุล มีชื่อโดเมนเนม ว่า chonkanya.net
ชื่อโดเมนจะแบ่งออกเป็นระดับชั้น โดยอาจจะเป็น 2 ระดับ หรือ 3 ระดับ ก็ได้ โดยแต่ละระดับจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุด เช่น

                           chonkanya.net = ชื่อโดเมนแบบ 2 ระดับ

                    google.co.th     = ชื่อโดเมนแบบ 3 ระดับ

ตัวอย่าง 

            google                        co                               th

                 |                              |                                  |
         
                      ชื่อองค์กรส่วนขยายบอกประเภทขององค์กรส่วนขยายบอกประเทศ


ส่วนแรก
  จะหมายถึงชื่อองค์กร

ส่วนที่สอง
จะเป็นส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร เช่นเป็นองค์กรของเอกชนหรือองค์กรของรัฐ

ส่วนที่สาม
จะเป็นส่วนขยายบอกประเทศที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นตั้งอยู่


ตัวอย่างส่วนขยายประเภทขององค์กร
   com หรือ co หมายถึง องค์กรของเอกชน (Commercial organization)
   edu  หรือ ac หมายถึง สถาบันการศึกษา (Education organization)
   gov  หรือ go หมายถึง องค์กรของรัฐ (Government organization)
   org  หรือ or หมายถึง องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (Non-Commercial organization)
   mil   หรือ mi หมายถึง องค์กรทางทหาร 
(Military organization)
   net   หมายถึง องค์กรให้บริการเครือข่าย (Network organization)

ตัวอย่างส่วนขยายบอกประเทศ
   at  หมายถึง ออสเตรเลีย
   ca หมายถึง แคนาดา
   de หมายถึง เยอรมนี
   es หมายถึง สเปน
   fr   หมายถึง ฝรั่งเศส
   it   หมายถึง อิตาลี
   jp  หมายถึง ญี่ปุ่น
   th  หมายถึง ไทย
   uk หมายถึง อังกฤษ
   us หมายถึง สหรัฐอเมริกา

HTTP คือโปรโตคอลมาตรฐาน (HTTP : HyperText Transfer Protocol) ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไฟล์

World Wide Web
World Wide Web หรือที่เรามักเรียกสั้นๆว่า Web หรือ W3 (WWW) คือ คอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต ที่ถูกเชื่อมต่อกันในแบบพิเศษที่ทำให้คอมพิวเตอร์เหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาที่เก็บไว้ภายในของแต่ละเครื่องได้ (กลายเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่) โดยผ่านทาง บราวเซอร์ (Browser) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้อ่านและตอบโต้ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ใน World Wide Web โดยเฉพาะ บราวเซอร์ที่พบเห็นได้มากที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ Internet Explorer ของ และ Netscape


โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
โปรแกรม Notepad
    โปรแกรม Editplus