หน่วยที่ 5 การจัดการข้อความ


ปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร <Font size>
หากเราต้องการแสดงข้อความในเว็บของเราให้มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน เราต้องใช้คำสั่ง <font size> โดยมีรูปแบบโค้ด
ดังนี้
<font size=n>...</font> ซึ่ง n มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 7
ตัวอย่างคำสั่ง 
<html>
<head><title>การใช้คำสั่ง Font </title></head>
<body>
<font size=1>ข้อความขนาด 1 </font><br>
<font size=2>ข้อความขนาด 2 </font><br>
<font size=3>ข้อความขนาด 3 </font><br>
<font size=4>ข้อความขนาด 4 </font><br>
<font size=5>ข้อความขนาด 5 </font><br>
<font size=6>ข้อความขนาด 6 </font><br>
<font size=7>ข้อความขนาด 7 </font><br>
</body>
</html>
ผลลัพธ์ที่ได้
การกำหนดสีตัวอักษร
การกำหนดสีให้กับตัวอักษรของคำสั่ง html จะใช้ <font color="ชื่อสี หรือ #รหัสสี"> ข้อความ </font> 
ตัวอย่างคำสั่ง
<font color="Red"> สีแดง </font>
ผลลัพธ์ที่ได้
Red

การกำหนดแบบตัวอักษร <font face>
ในเว็บเพจแต่ละหน้า นอกจากการกำหนดลักษณะตัวอักษร และขนาดตัวอักษรแล้ว เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ที่ใช้ได้ด้วย เช่น AngsanaUPC, CordiaNEW โดยมีรูปแบบดังนี้
ตัวอย่างคำสั่ง
<font face="ชื่อฟอนต์">ข้อความ</font> เช่น 
<body>
<font face="AngsanaUPC">Html by Kruyuy</font><br />
<font face="CordiaUPC">Html by Kruyuy</font><br />
<font face="Times New Roman ">Html by Kruyuy</font><br />
<font face="JasmineUPC">Html by Kruyuy</font><br />
</body>
ผลลัพธ์ที่ได้

ในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าเครื่องของผู้ใช้เปิดดูเว็บเพจหน้านั้น มีฟอนต์ที่เรากำหนดหรือไม่ เราสามารถระบุฟอนต์ไว้หลายชุดเพื่อใช้แทนกันได้ โดยมีรูปแบบแท็ก ดังนี้
<font face="ชื่อฟอนต์1, ชื่อฟอนต์2, ...>ข้อความ</font>
การกำหนดตัวอักษรวิ่ง  <marquee>
คำสั่งการกำหนดตัวอักษรวิ่ง ดังนี้ <marquee> ข้อความ </marquee>
ตัวอย่างคำสั่ง


<marquee> เราสามารถกำหนดให้ข้อความเคลื่อนไหวบนหน้าเว็บเพจได้โดยการใช้แท็ก marquee</marquee>

ผลลัพธ์ที่ได้

เราสามารถกำหนดให้ข้อความเคลื่อนไหวบนหน้าเว็บเพจได้ โดยการใช้แท็ก marquee


แอตทริบิวต์
คำอธิบาย
behaviorกำหนดรูปแบบการวิ่งมี 3 รูปแบบ ดังนี้
scroll วิ่งหายไปจากขอบ และปรากฎที่ขอบอีกด้าน ทำซ้ำไปเรื่อยๆ
slide วิ่งแล้วหยุดที่ขอบ
alternate วิ่งกระทบของแล้วเด้งไปอีกทาง กลับไปกลับมา
directionกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ left, right, up และ down
widthกำหนดความกว้างของกรอบ marquee
heightกำหนดความสูงของกรอบ marquee
hspaceกำหนดระยะห่างของข้อความที่เคลื่อนไหวและกรอบทางด้านซ้ายและขวา
vspaceกำหนดระยะห่างของข้อความที่เคลื่อนไหวและกรอบในแนวบนและล่าง
loopกำหนดจำนวนรอบการวิ่ง
scrollamount=nกำหนดระบะในการขยับข้อความ(ยิ่งมาก ยิ่งขยับไปไกลในแต่ละครั้ง)
scrolldelay=nกำหนดเวลารอเป็นหน่วย Milliseconds (ยิ่งมาก ข้อความจะรอนานกว่าจะขยับแต่ละครั้ง)
โดยมีแอตทริบิวต์เพิ่มเติมที่เรากำหนดให้กับแท็กนี้ได้ ดังต่อไปนี้